• head_banner_01

Chemdo 22-nji awgustda irdenki ýygnak!

2022-nji ýylyň 22-nji awgustynda irden Chemdo köpçülikleýin ýygnak geçirdi.Başda baş müdir bir täzelik paýlaşdy: COVID-19 B klas ýokanç keseli hökmünde hasaba alyndy.Soňra, satuw müdiri Leon, 19-njy awgustda Hangzhou şäherinde Longzhong Information tarapyndan her ýyl geçirilýän poliolefin senagat zynjyry çäresine gatnaşmakdan käbir tejribeleri we gazananlaryny paýlaşmaga çagyryldy.Leon, bu konferensiýa gatnaşmak bilen, pudagyň ösüşi we pudagyň ýokary we aşaky pudaklary barada has köp düşünje alandygyny aýtdy.Soňra baş müdir we satuw bölüminiň agzalary ýaňy-ýakynda ýüze çykan mesele sargytlaryny düzdüler we çözgüt tapmak üçin bilelikde pikir alyşdylar.Ahyrynda baş müdir, daşary söwdanyň iň ýokary möwsüminiň gelýändigini aýtdy, aýda 30 töweregi sargyt goýdy we ähli bölümleriň gowy taýýarlanjakdygyna umyt baglady.


Iş wagty: Awgust-22-2022