• head_banner_01

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Şanhaý Chemdo Trading Limited, merkezi Hytaýyň Şanhaý şäherinde ýerleşýän plastik çig mal we zaýalanýan çig mal eksportyna gönükdirilen hünärmen kompaniýadyr.Chemdo-da PVC, PP we zaýalanýan üç iş topary bar.Web sahypalary: www.chemdopvc.com, www.chemdopp.com, www.chemdobio.com.Her bölümiň ýolbaşçylary, 15 ýyl töweregi halkara söwda tejribesine we ýokary we aşaky senagat zynjyry gatnaşyklaryna eýe.Chemdo üpjün edijiler we müşderiler bilen hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berýär we uzak wagtlap hyzmatdaşlarymyza hyzmat etmegi maksat edinýär.

2871
3134

2021-nji ýylda kompaniýanyň umumy girdejisi takmynan 60 million ABŞ dollaryndan 60 million dollardan geçdi.10 adamdan az topar üçin beýle üstünlikler adaty tagallalarymyzy görkezýär.Önümlerimiz 30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edildi, olaryň köpüsi Günorta-Gündogar Aziýada, Eastakyn Gündogarda we Afrikada jemlenendir.Dünýä senagat zynjyrynyň täzeden gurulmagy we Hytaýyň senagat taýdan kämilleşdirilmegi bilen, has köp müşderi Hytaýda öndürilen önümlere täzeden düşünip biler ýaly, amatly önümleriň eksportyna ünsi jemläris.2020-nji ýylda kompaniýa Wýetnam şahamçasyny we Özbek şahamçasyny döretdi.2022-nji ýylda Günorta-Gündogar Aziýanyň başga bir bölümini we Dubaý şahamçasyny goşarys.Asyl maksat, arassa “Chemdo” brendini ýerli we daşary ýurt maksatly bazarlarymyzda meşhur etmekdir.

Işewürligiň ýoly bütewilikde.Kärhanany ösdürmegiň aňsat däldigini bilýäris.Içerki bazary ýa-da halkara bazarymy, Chemdo hyzmatdaşlaryna iň hakyky tarapyny görkezmäge çalyşýar.Kompaniýanyň täze köpçülikleýin habar beriş bölümi bar.Leadersolbaşçylardan işgärlere çenli müşderiler bizi aňsat we içgin görüp, kimdigimize, näme edýändigimize we harytlaryna düşünmegi üçin ýygy-ýygydan dürli linzalarda peýda bolarys.

Kompaniýa-Giriş4
Kompaniýa-Giriş5

Chemdo kompaniýasynyň wekiliýeti

Her hyzmatdaşyňyza hyzmat ediň we bilelikde ösüň

Chemdo görnüşi

Hytaýda himiki eksport paýlaýjylarynyň öňdebaryjy öndürijisi.