Gyzgyn önümler

Biz hakda

indeks (1)

Iň ygtybarly we hünärmen polimer üpjün edijisine hoş geldiňiz.

Şanhaý Chemdo Trading Co., Ltd., merkezi Hytaýyň Şanhaý şäherinde ýerleşýän plastik çig mal we zaýalanýan çig mal eksportyna gönükdirilen hünärmen kompaniýadyr.Chemdo-da PVC, PP we zaýalanýan üç iş topary bar.Web sahypalary: www.chendopvc.com, www.chemdopp.com, www.chemdobio.com.Her bölümiň ýolbaşçylary, 15 ýyl töweregi halkara söwda tejribesine we ýokary we aşaky senagat zynjyry gatnaşyklaryna eýe.Chemdo üpjün edijiler we müşderiler bilen hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berýär we uzak wagtlap hyzmatdaşlarymyza hyzmat etmegi maksat edinýär.

Dowamyny oka >>
 • 2023 Taýland Interplasynda duşuşalyň
  • Iýun-15-2023
  • Ram M.

  2023 Taýland Interplasynda duşuşalyň

  2023 Taýland Interplas ýakyn wagtda çykar.Şondan soň stendimize baryp görmäge tüýs ýürekden çagyrýaryn.Jikme-jik maglumat siziň hoşniýetliligiňiz üçin aşakda ~ Locationerleşýän ýeri: Bangkok BITCH stendiniň belgisi: 1G06 Sene: 21-nji iýun-24-nji iýun, 10: 00-18: 00 Geň galdyryjy köp sanly täze adamyň geljekdigine ynanyň, duşuşarys diýip umyt edýäris. ..
 • Chemdo kompaniýanyň halkaralaşmagyna goldaw bermek üçin Dubaýda iş alyp barýar
  • Maý-16-2023
  • Ram M.

  Chemdo kompaniýanyň halkaralaşmagyna goldaw bermek üçin Dubaýda iş alyp barýar

  C hemdo kompaniýanyň halkaralaşmagyna itergi bermek üçin Dubaýda iş alyp barýar 2023-nji ýylyň 15-nji maýynda kompaniýanyň baş müdiri we satuw müdiri Chemdo-ny halkaralaşdyrmak, kompaniýanyň abraýyny ýokarlandyrmak we güýçli gurmak niýeti bilen gözleg işleri üçin Dubaýa gitdi. köpri ...
 • Chemdo Hytaýyň Şençzhenen şäherindäki Çinaplasa gatnaşdy.
  • Apr-25-2023
  • Ram M.

  Chemdo Hytaýyň Şençzhenen şäherindäki Çinaplasa gatnaşdy.

  2023-nji ýylyň 17-nji aprelinden 20-nji apreline çenli Chemdo kompaniýasynyň baş müdiri we üç satuw müdiri Şençzhenen şäherinde geçirilen Çinaplasa gatnaşdy.Sergi wagtynda ýolbaşçylar kafede käbir müşderileri bilen duşuşdy.Bagtly gürleşdiler, hatda käbir müşderiler hem şol ýerde sargytlara gol çekmek islediler.Biziň ýolbaşçylarymyz ...
 • Zhongtai PVC Resin hakda giriş.
  • Fewral-17-2023
  • Ram M.

  Zhongtai PVC Resin hakda giriş.

  Indi Hytaýyň iň uly PVC markasy: Zhongtai hakda has giňişleýin maglumat bermäge rugsat ediň.Doly ady: Hytaýyň günbataryndaky Sinszýan welaýatynda ýerleşýän Sinszýan Zhongtai Chemical Co., Ltd.Uçar bilen Şanhaýdan 4 sagat uzaklykda. Sinjan, Hytaý boýunça iň uly welaýatdyr ...
 • Hytaý önümlerini, esasanam PVC önümlerini satyn alanyňyzda aldamakdan nädip saklanmaly.
  • Fewral-16-2023
  • Ram M.

  Hytaý önümlerini, esasanam PVC önümlerini satyn alanyňyzda aldamakdan nädip saklanmaly.

  Alyjy üpjün edijini saýlanda, halkara işewürligiň töwekgelçiliklerden dolydygyny, has köp kynçylyklaryň bardygyny boýun almalydyrys.Şeýle hem, galplyk wakalarynyň hakykatda hemme ýerde, Hytaýda-da bolýandygyny boýun alýarys.13 ýyl töweregi wagt bäri halkara satyjy boldum, köp duş geldim ...
 • Chemdo 12/12-de umumy mejlis.
  • 12-2022-nji dekabry
  • Ram M.

  Chemdo 12/12-de umumy mejlis.

  12-nji dekabrda öýlän Chemdo umumy ýygnak geçirdi.Duşuşygyň mazmuny üç bölege bölünýär.Birinjiden, Hytaý koronawirusa gözegçiligi gowşadandygy sebäpli baş müdir kompaniýanyň epidemiýa garşy göreşmek üçin birnäçe syýasaty çykardy we hemmelerden sorady ...
 • Chemdo, Google we Global Search tarapyndan bilelikde gurnalan konferensiýa gatnaşmaga çagyryldy.
  • Noýabr-24-2022
  • Ram M.

  Chemdo, Google we Global Search tarapyndan bilelikde gurnalan konferensiýa gatnaşmaga çagyryldy.

  Maglumatlar 2021-nji ýylda Hytaýyň serhetaşa elektron söwdasynyň geleşik re modeiminde serhetara B2B amallarynyň 80% töweregi bolandygyny görkezýär.2022-nji ýylda ýurtlar epidemiýanyň kadalaşmagynyň täze tapgyryna gadam basarlar.Epidemiýanyň täsirine garşy durmak üçin işe başlamak we pro ...