Gyzgyn önümler

Biz hakda

hakda (1)

Iň ygtybarly we hünärmen polimer üpjün edijisine hoş geldiňiz.

Şanhaý Chemdo Trading Co., Ltd., merkezi Hytaýyň Şanhaý şäherinde ýerleşýän plastik çig mal we zaýalanýan çig mal eksportyna gönükdirilen hünärmen kompaniýa.Chemdo-da PVC, PP we zaýalanýan üç iş topary bar.Web sahypalary: www.chendopvc.com, www.chemdopp.com, www.chemdobio.com.Her bölümiň ýolbaşçylary, 15 ýyl töweregi halkara söwda tejribesine we ýokary we aşaky senagat zynjyry gatnaşyklaryna eýe.Chemdo üpjün edijiler we müşderiler bilen hyzmatdaşlyga uly ähmiýet berýär we uzak wagtlap hyzmatdaşlarymyza hyzmat etmegi maksat edinýär.

Dowamyny oka >>
 • Zhongtai PVC Resin hakda giriş.
  • 26-2022-nji sentýabr
  • Ram M.

  Zhongtai PVC Resin hakda giriş.

  Indi Hytaýyň iň uly PVC markasy: Zhongtai hakda has giňişleýin maglumat bermäge rugsat ediň.Doly ady: Hytaýyň günbataryndaky Sinszýan welaýatynda ýerleşýän Sinszýan Zhongtai Chemical Co., Ltd.Uçar bilen Şanhaýdan 4 sagat uzaklykda. Sinjan, Hytaý boýunça iň uly welaýatdyr ...
 • Chemdo sergi otagy täzelendi.
  • Sentýabr-19-2022
  • Ram M.

  Chemdo sergi otagy täzelendi.

  Häzirki wagtda Chemdo-nyň ähli sergi otagy abatlandy we üstünde dürli önümler görkezilýär, şol sanda PVC rezin, pvc rezini, PP, PE we zaýalanýan plastmassa.Beýleki iki vitrinada ýokardaky önümlerden ýasalan dürli zatlar bar: turbalar, penjire tertibi ...
 • Hytaý önümlerini, esasanam PVC önümlerini satyn alanyňyzda aldamakdan nädip saklanmaly.
  • Sentýabr-06-2022
  • Ram M.

  Hytaý önümlerini, esasanam PVC önümlerini satyn alanyňyzda aldamakdan nädip saklanmaly.

  Alyjy üpjün edijini saýlanda, halkara işiniň töwekgelçiliklerden dolydygyny, has köp kynçylyklaryň bardygyny boýun almalydyrys.Şeýle hem, galplyk wakalarynyň hakykatda hemme ýerde, Hytaýda-da bolýandygyny boýun alýarys.13 ýyl töweregi wagt bäri halkara satyjy boldum, köp duş geldim ...
 • Chemdo hyzmatdaşlardan Orta güýz festiwalynyň sowgatlaryny aldy!
  • 01-2022-nji sentýabr
  • Ram M.

  Chemdo hyzmatdaşlardan Orta güýz festiwalynyň sowgatlaryny aldy!

  Orta güýz festiwaly golaýlap barýarka, Chemdo hyzmatdaşlaryndan öňünden käbir sowgatlary aldy.Qingdao ýük ekspeditory iki guty hoz we bir guty deňiz önümini, Ningbo ýük ekspeditory Haagen-Dazs agzalyk kartasyny, Kiançeng Petrohimiýa Co., Ltd. aý tortlaryny iberdi.Sowgatlar ...
 • PVC näme?
  • Awgust-29-2022
  • Ram M.

  PVC näme?

  Poliwinil hlorid üçin PVC gysga, daşky görnüşi ak poroşok.PVC dünýädäki bäş umumy plastmassanyň biridir.Bütin dünýäde esasanam gurluşyk pudagynda giňden ulanylýar.PVX görnüşleri köp.Çig malyň çeşmesine görä, ony kalsiý ca ...
 • Chemdo 22-nji awgustda irdenki ýygnak!
  • Awgust-22-2022
  • Ram M.

  Chemdo 22-nji awgustda irdenki ýygnak!

  2022-nji ýylyň 22-nji awgustynda irden Chemdo köpçülikleýin ýygnak geçirdi.Başda baş müdir bir täzelik paýlaşdy: COVID-19 B klas ýokanç keseli hökmünde hasaba alyndy.Soňra, satuw menejeri Leon, her ýylky poliolefden gatnaşmakdan käbir tejribeleri we gazançlary paýlaşmaga çagyryldy ...
 • Chemdo-nyň satuw müdiri Hangzhou ýygnagyna gatnaşdy!
  • Awgust-22-2022
  • Ram M.

  Chemdo-nyň satuw müdiri Hangzhou ýygnagyna gatnaşdy!

  Longzhong 2022 Plastmassa senagatyny ösdürmek sammiti forumy 2022-nji ýylyň 18-19-njy awgustynda Hangzhou şäherinde üstünlikli geçirildi. Longzhong plastmassa pudagynda möhüm üçünji tarap maglumat hyzmatyny üpjün ediji.Longzhong we senagat kärhanasynyň agzasy hökmünde, gatnaşmaga çagyrylanymyz üçin buýsanýarys ...