• head_banner_01

Habarlar

 • Köp ýerlerde elektrik ýetmezçiliginiň we ýapylmagyň polipropilen pudagyna täsiri.

  Köp ýerlerde elektrik ýetmezçiliginiň we ýapylmagyň polipropilen pudagyna täsiri.

  Recentlyakynda, Siçuan, Jiangsu, Zhejiang, Anhui we beýleki welaýatlar üznüksiz ýokary temperaturanyň täsirine düşdi we elektrik energiýasy sarp edildi we elektrik energiýasy yzygiderli täze sepgitlere ýetdi.Rekord goýýan ýokary temperaturanyň we elektrik energiýasynyň ýokarlanmagynyň täsirinde elektrik toguň kesilmegi “ýene-de süpürildi” we sanawda görkezilen kompaniýalaryň köpüsi “wagtlaýyn elektrik togunyň çäklendirilmegi we önümçiligiň togtadylmagy” bilen ýüzbe-ýüz bolandyklaryny, poliolefinleriň ýokary we aşaky kärhanalarynyň hem bardygyny habar berdiler. täsir etdi.Käbir kömür himiýasy we ýerli nebiti gaýtadan işleýän kärhanalaryň önümçilik ýagdaýyndan çen tutsaň, elektrik togunyň azalmagy häzirki wagtda önümçiliginiň üýtgemegine sebäp bolmady we alnan seslenmeleriň hiç hili täsiri ýok ...
 • Chemdo 22-nji awgustda irdenki ýygnak!

  Chemdo 22-nji awgustda irdenki ýygnak!

  2022-nji ýylyň 22-nji awgustynda irden Chemdo köpçülikleýin ýygnak geçirdi.Başda baş müdir bir täzelik paýlaşdy: COVID-19 B klas ýokanç keseli hökmünde hasaba alyndy.Soňra, satuw müdiri Leon, 19-njy awgustda Hangzhou şäherinde Longzhong Information tarapyndan her ýyl geçirilýän poliolefin senagat zynjyry çäresine gatnaşmakdan käbir tejribeleri we gazananlaryny paýlaşmaga çagyryldy.Leon, bu konferensiýa gatnaşmak bilen, pudagyň ösüşi we pudagyň ýokary we aşaky pudaklary barada has köp düşünje alandygyny aýtdy.Soňra baş müdir we satuw bölüminiň agzalary ýaňy-ýakynda ýüze çykan mesele sargytlaryny düzdüler we çözgüt tapmak üçin bilelikde pikir alyşdylar.Ahyrynda baş müdir daşary ýurtlylar üçin iň ýokary möwsümiň ...
 • Chemdo-nyň satuw müdiri Hangzhou ýygnagyna gatnaşdy!

  Chemdo-nyň satuw müdiri Hangzhou ýygnagyna gatnaşdy!

  Longzhong 2022 Plastmassa senagatyny ösdürmek sammiti forumy 2022-nji ýylyň 18-19-njy awgustynda Hangzhou şäherinde üstünlikli geçirildi. Longzhong plastmassa pudagynda möhüm üçünji tarap maglumat hyzmatyny üpjün ediji.Longzhong we senagat kärhanasynyň agzasy hökmünde bu konferensiýa gatnaşmaga çagyrylanymyz üçin buýsanýarys.Bu forum ýokary we aşaky pudaklardan köp sanly meşhur elitany bir ýere jemledi.Häzirki ykdysady ýagdaý we halkara ykdysady ýagdaýyň üýtgemegi, içerki poliolefin önümçilik kuwwatynyň çalt giňelmeginiň ösüş perspektiwalary, poliolefin plastmassalarynyň eksportynda ýüze çykýan kynçylyklar we mümkinçilikler, durmuş enjamlary we täze energiýa üçin plastmassa materiallarynyň ulanylyşy we ösüş ugry ulagyň aşagyndaky ulaglar ...
 • Polipropileniň (PP) haýsy aýratynlyklary bar?

  Polipropileniň (PP) haýsy aýratynlyklary bar?

  Polipropileniň iň möhüm aýratynlyklary şulardan ybarat: 1.Himiki garşylyk: Suwuklandyrylan esaslar we kislotalar polipropilen bilen aňsat reaksiýa bermeýär, bu arassalaýjy serişdeler, ilkinji lukmançylyk önümleri we şeýle suwuklyklaryň gaplary üçin gowy saýlama bolýar. has köp.2.Elastiklik we berklik: Polipropilen belli bir deflýasiýa (ähli materiallar ýaly) üstünde çeýeligi bilen hereket eder, ýöne deformasiýa prosesinde ir plastiki deformasiýa başdan geçirer, şonuň üçin adatça “gaty” material hasaplanýar.Çydamlylyk, materialyň döwülmezden deformasiýa (plastiki, elastik däl) ukyby hökmünde kesgitlenýän in engineeringenerçilik terminidir. 3. igadawlyga garşylyk: Polipropilen köp burulmakdan, egilmekden we / ýa-da çeýe bolmakdan soň öz görnüşini saklaýar.Bu emläk e ...
 • Gozgalmaýan emläk maglumatlary negatiw basylýar we PVC ýeňilleşdirilýär.

  Gozgalmaýan emläk maglumatlary negatiw basylýar we PVC ýeňilleşdirilýär.

  Duşenbe güni gozgalmaýan emläk baradaky maglumatlar islegiň garaşylmagyna güýçli ýaramaz täsirini ýetirdi..Akyn wagtda esasy PVC şertnamasy 2% -den gowrak azaldy.Geçen hepde ABŞ-nyň iýul aýynda CPI maglumatlary garaşylýandan has pesdi, bu bolsa maýa goýujylaryň töwekgelçilik islegini ýokarlandyrdy.Şol bir wagtyň özünde, bahalara goldaw berýän altyna, dokuz kümüş we on iň ýokary möwsüme bolan islegiň gowulaşmagyna garaşylýar.Şeýle-de bolsa, bazar isleg tarapynyň dikeldiş durnuklylygyna şübhelenýär.Orta we uzak möhletleýin içerki islegiň dikeldilmegi bilen getirilen ösüş, üpjünçiligiň dikeldilmegi we çökgünlik basyşy astynda daşarky islegiň getirýän isleginiň azalmagy bilen öwezini dolup bilmez.Soň bolsa, haryt bahalarynyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler we wi ...
 • Sinopec, PetroChina we beýlekiler ABŞ-nyň aksiýalaryndan çykarmak üçin meýletin ýüz tutdular!

  Sinopec, PetroChina we beýlekiler ABŞ-nyň aksiýalaryndan çykarmak üçin meýletin ýüz tutdular!

  CNOOC-nyň Nýu-Yorkork bir Stockasyndan çykarylmagyndan soň, iň soňky habar, 12-nji awgustda öýlän PetroChina we Sinopec, Nýu-Yorkork bir Stockasyndan Amerikan Depozitar paýnamalaryny aýyrmagy meýilleşdirýändikleri barada yzygiderli habar berdiler.Mundan başga-da, Sinopec Şanhaý nebit-himiýa, Hytaý ömri ätiýaçlandyryşy we Hytaýyň alýumin korporasiýasy hem Amerikanyň depozit paýnamalaryny Nýu-Yorkork bir Stockasyndan aýyrmak isleýändiklerini yzygiderli yglan etdiler.Kompaniýanyň degişli bildirişlerine görä, bu kompaniýalar ABŞ-da köpçülige açylaly bäri ABŞ-nyň maýa bazaryndaky düzgünlerine we kadalaşdyryjy talaplaryna berk boýun egýärler we sanawdan çykarmak kararlary öz işleriniň netijesinde edildi.
 • Dünýädäki ilkinji PHA flossy launched

  Dünýädäki ilkinji PHA flossy launched

  23-nji maýda Amerikanyň diş ýuwujy markasy “Plackers®”, öý kompost gurşawynda 100% biodegrirlenip bilýän, durnukly diş ýüpi bolan “EcoChoice Compostable Floss” -ny satuwa çykardy.“EcoChoice Compostable Floss”, “Danimer Scientific” -iň PHA-dan, kanola ýagyndan, tebigy ýüpek ýüpünden we kokos eriklerinden alnan biopolimerden gelýär.Täze kompost çüýşe EcoChoice-iň durnukly diş portfelini doldurýar.Diňe güllemek zerurlygy bilen çäklenmän, plastmassanyň ummanlara we poligonlara girmek mümkinçiligini hem azaldar.
 • Demirgazyk Amerikadaky PVX senagatynyň ösüş ýagdaýy barada derňew.

  Demirgazyk Amerikadaky PVX senagatynyň ösüş ýagdaýy barada derňew.

  Demirgazyk Amerika PVC önümçilik boýunça dünýäde ikinji ýerde durýar.2020-nji ýylda Demirgazyk Amerikada PVX önümçiligi 7,16 million tonna bolar, bu dünýädäki PVX önümçiliginiň 16% -ini emele getirer.Geljekde Demirgazyk Amerikada PVX önümçiligi ýokarlanmak tendensiýasyny dowam etdirer.Demirgazyk Amerika, PVX eksport söwdasynyň 33% -ini tutýan dünýäde iň uly PVC eksportçysydyr.Demirgazyk Amerikanyň özünde ýeterlik üpjünçiligiň täsiri bilen importyň mukdary geljekde kän artmaz.2020-nji ýylda Demirgazyk Amerikada PVX sarp edilişi takmynan 5,11 million tonna bolup, olaryň 82 göterimi ABŞ-da ýerleşýär.Demirgazyk Amerikanyň PVX sarp etmegi esasan gurluşyk bazarynyň ösüşinden gelýär.
 • Haýsy HDPE ulanylýar?

  Haýsy HDPE ulanylýar?

  HDPE süýt küýzeleri, ýuwujy çüýşeler, margarin küýzeleri, zibil gaplary we suw turbalary ýaly önümlerde we gaplamalarda ulanylýar.Dürli uzynlykdaky turbalarda HDPE iki esasy sebäbe görä üpjün edilen karton minom turbalaryny çalyşmak üçin ulanylýar.Biri, üpjün edilen karton turbalaryndan has ygtybarly, sebäbi bir gabyk näsaz bolup, HDPE turbasynyň içinde ýarylsa, turba döwülmez.Ikinji sebäp, dizaýnerlere köp sanly minomýot ýasamaga mümkinçilik berýän gaýtadan ulanylmagydyr.Pirotexnikler PVC turbalaryny minom turbalarynda ulanmagy gadagan edýärler, sebäbi ol dargap, mümkin bolan tomaşaçylara plastmassa böleklerini iberýär we rentgen şöhlelerinde görünmeýär.
 • PLA ýaşyl kartoçka, maliýe pudagy üçin meşhur durnukly çözgüt bolýar.

  PLA ýaşyl kartoçka, maliýe pudagy üçin meşhur durnukly çözgüt bolýar.

  Bank kartoçkalaryny ýasamak üçin her ýyl gaty köp plastmassa gerek we daşky gurşaw aladalarynyň artmagy bilen ýokary tehnologiýaly howpsuzlyk boýunça öňdebaryjy Thales çözgüt tapdy.Mysal üçin, mekgejöwenlerden alnan 85% polilaktiki kislotadan (PLA) ýasalan kartoçka;başga bir täzeçillik çemeleşmesi, deňizleri arassalamak amallaryndan dokumany Okeanlar üçin Parley daşky gurşaw topary bilen hyzmatdaşlykda ulanmakdyr.Collectedygnalan plastik galyndylar - “Okean Plastik” kartoçkalary öndürmek üçin innowasion çig mal hökmünde;täze plastmassanyň ulanylyşyny azaltmak üçin gaplamak we çaphana pudagyndan galyndy plastmassadan doly gaýtadan işlenen PVC kartoçkalary bar.
 • Januaryanwar-iýun aýlarynda Hytaýyň pasta pvc rezin import we eksport maglumatlary barada gysgaça derňew.

  Januaryanwar-iýun aýlarynda Hytaýyň pasta pvc rezin import we eksport maglumatlary barada gysgaça derňew.

  2022-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlary aralygynda meniň ýurdum jemi 37,600 tonna pasta rezini import etdi, bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 23% azaldy we jemi 46,800 tonna pasta rezini eksport edildi, bu bilen deňeşdirilende 53,16% köpeldi. Geçen ýylyň degişli döwri.Firstylyň birinji ýarymynda tehniki hyzmat üçin ýapylan aýry-aýry kärhanalardan başga, içerki pasta rezin zawodynyň iş ýüki ýokary derejede galdy, haryt üpjünçiligi ýeterlikdi we bazar pese gaçmagyny dowam etdirdi.Öndürijiler içerki bazardaky gapma-garşylyklary azaltmak üçin eksport sargytlaryny işjeň gözlediler we jemlenen eksport mukdary ep-esli ýokarlandy.
 • Chemdo-nyň PVC rezin SG5 sargytlary 1-nji awgustda köpçülikleýin daşaýjy tarapyndan iberildi.

  Chemdo-nyň PVC rezin SG5 sargytlary 1-nji awgustda köpçülikleýin daşaýjy tarapyndan iberildi.

  2022-nji ýylyň 1-nji awgustynda Chemdo-nyň satuw menejeri Leon tarapyndan ýerleşdirilen PVC rezin SG5 buýrugy bellenilen wagtda köpçülikleýin gämi bilen daşaldy we Hytaýyň Týanjinin portundan Ekwadoryň Guaýakil şäherine ugrady.Syýahat KEY OHANA HKG131, takmynan gelmeli wagty 1-nji sentýabr. Tranzitde hemme zat gowy bolar we müşderiler mümkin boldugyça gysga wagtda haryt alarlar diýip umyt edýäris.
123456Indiki>>> Sahypa 1/8