• head_banner_01

Habarlar

 • Orta güýz baýramy we milli günüň gutly bolsun!

  Orta güýz baýramy we milli günüň gutly bolsun!

  Doly aý we gülleýän güller Orta güýz we milli günüň goşa festiwalyna gabat gelýär.Bu aýratyn günde, Şanhaý Chemdo Trading Co., Ltd.-iň baş müdirligi size tüýs ýürekden arzuw edýär.Hemmelere her ýyl üstünlik arzuw edýärin, her aý we hemme zat rahat geçýär!Kompaniýamyza berýän goldawyňyz üçin tüýs ýürekden sag bolsun aýdýaryn!Geljekki işimizde bilelikde işlemegi dowam etdireris we ertiriň gowy bolmagyna çalyşarys diýip umyt edýärin!Orta güýz festiwalynyň milli güni dynç alyşy 2023-nji ýylyň 28-nji sentýabryndan 6-njy oktýabry aralygynda (jemi 9 gün) Şanhaý Chemdo Trading Co., Ltd.
 • PVC: Dar diapazonyň yrgyldamasy, üznüksiz ýokarlanmagy henizem aşaky sürüjä mätäç

  PVC: Dar diapazonyň yrgyldamasy, üznüksiz ýokarlanmagy henizem aşaky sürüjä mätäç

  15-nji gündelik söwdada dar düzediş.14-nji gün merkezi bankyň ätiýaçlyk talaplaryny peseldýändigi baradaky habar ýaýrady we bazardaky optimistik duýgy janlandy.Gijeki söwda energiýa pudagynyň geljegi hem birmeňzeş.Şeýle-de bolsa, düýpli nukdaýnazardan seredeniňde, sentýabr aýynda tehniki hyzmat üpjünçiliginiň yzyna gaýdyp gelmegi we aşaky akymyň gowşak tendensiýasy häzirki wagtda bazara iň uly çekiş bolup durýar.Geljekki bazara ep-esli derejede üns bermeýändigimizi bellemelidiris, ýöne PVX-iň ýokarlanmagy sentýabr aýynda täze gelýänleriň üpjünçiligini mümkin boldugyça özüne çekmek üçin aşaky akymyň ýüküň kem-kemden köpelmegini we çig mal bilen doldurylmagyny talap edýär. we uzak möhletli aýlaw sürmek ...
 • Polipropileniň bahasy ýokarlanmagyny dowam etdirýär, bu bolsa plastmassa önümçiliginiň ep-esli ýokarlanandygyny görkezýär

  Polipropileniň bahasy ýokarlanmagyny dowam etdirýär, bu bolsa plastmassa önümçiliginiň ep-esli ýokarlanandygyny görkezýär

  2023-nji ýylyň iýulynda Hytaýyň plastmassa önümçiligi 6,51 million tonna ýetdi, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 1,4% ýokarlandy.Içerki isleg kem-kemden gowulaşýar, ýöne plastmassa önümleriniň eksport ýagdaýy henizem pes;Iýul aýyndan bäri polipropilen bazary ösmegini dowam etdirdi we plastmassa önümleriniň önümçiligi kem-kemden çaltlaşdy.Soňky etapda, aşak akymly pudaklary ösdürmek üçin makro syýasatlarynyň goldawy bilen awgust aýynda plastmassa önümleriniň önümçiliginiň hasam artmagyna garaşylýar.Mundan başga-da, önüm öndürmek boýunça ilkinji sekiz welaýat Guangdong welaýaty, Zhejiang welaýaty, Jiangsu welaýaty, Hubeý welaýaty, Şandong welaýaty, Fujian welaýaty, Guangxi Zhuang awtonom sebiti we Anhui welaýatydyr.Olaryň arasynda G ...
 • PVX bahalarynyň yzygiderli ýokarlanmagy bilen geljekki bazara nähili garaýarsyňyz?

  PVX bahalarynyň yzygiderli ýokarlanmagy bilen geljekki bazara nähili garaýarsyňyz?

  2023-nji ýylyň sentýabr aýynda amatly makroykdysady syýasatlar, “Dokuz kümüş on” döwri üçin gowy umytlar we geljegiň yzygiderli ýokarlanmagy bilen PVC bazar bahasy ep-esli ýokarlandy.5-nji sentýabrda içerki PVX bazar bahasy hasam ýokarlandy, kalsiý karbid 5 görnüşli materialyň esasy salgysy 6330-6620 ýuana / tonna, etilen materialynyň esasy salgysy 6570-6850 ýuana / tonna.PVC bahalarynyň ýokarlanmagy bilen bazar amallaryna päsgelçilik döredilýär we söwdagärleriň iberiş bahalary birneme bulaşyk bolýar.Käbir söwdagärler irki üpjünçilik satuwlarynda bir peslik gördüler we ýokary bahanyň gaýtadan dikeldilmegi bilen kän gyzyklanmaýarlar.Aşakdaky islegiň yzygiderli ýokarlanmagyna garaşylýar, ýöne häzirki akym p ...
 • Sentýabr aýynda awgust aýynda polipropileniň bahasy ýokarlandy

  Polipropilen bazary awgust aýynda ýokarlandy.Aýyň başynda polipropilen gelejekleriň tendensiýasy üýtgäpdi we nyrh bahasy aralykda düzüldi.Bejerişden öňki enjamlar bilen üpjünçilik yzygiderli işe başlady, ýöne şol bir wagtyň özünde az sanly täze abatlaýyş işleri peýda boldy we enjamyň umumy ýüki artdy;Oktýabr aýynyň ortalarynda täze enjam synagdan üstünlikli geçen hem bolsa, häzirki wagtda ökde önüm çykarylmaýar we saýtdaky üpjünçilik basyşy togtadylýar;Mundan başga-da, PP-iň esasy şertnamasy aý üýtgedi, şonuň üçin pudagyň geljekki bazara bolan garaýyşlary artdy, bazar kapital habarlarynyň çykmagy, PP gelejeklerini ýokarlandyrdy, ýer bazary we nebit üçin amatly goldaw döretdi ...
 • Üçünji çärýekde polo positiveitel polietilen birneme göze ilýär

  Üçünji çärýekde polo positiveitel polietilen birneme göze ilýär

  Recentlyakynda, degişli içerki hökümet bölümleri sarp etmäni höweslendirmegi, maýa goýumlaryny giňeltmegi nygtaýarlar, şol bir wagtyň özünde maliýe bazaryny güýçlendirýär, içerki fond bazaryndaky soňky ösüş, içerki maliýe bazaryndaky duýgular gyzyp başlady.18-nji iýulda Milli Ösüş we Özgertmeler Geňeşi häzirki sarp ediş pudagynda bar bolan möhüm problemalary göz öňünde tutup, sarp etmegi dikeltmek we giňeltmek syýasatlarynyň düzüljekdigini we durmuşa geçiriljekdigini aýtdy.Şol gün Söwda ministrligini öz içine alýan 13 bölüm öý hojalygyny sarp etmek barada bilelikdäki habarnamany ýaýratdy.Üçünji çärýekde polietilen bazarynyň oňaýly goldawy birneme göze ildi.Talap tarapynda, dökülen film ätiýaçlyk buýruklary ýerine ýetirildi, ...
 • Plastiki önümler pudagynyň girdejileri poliolefin bahalarynyň öňe gitmegini dowam etdirýär

  Plastiki önümler pudagynyň girdejileri poliolefin bahalarynyň öňe gitmegini dowam etdirýär

  Milli statistika býurosynyň habaryna görä, 2023-nji ýylyň iýun aýynda milli senagat öndürijileriniň bahasy geçen ýyl bilen deňeşdirilende 5,4%, aýda bolsa 0.8% aşaklady.Senagat öndürijileriniň satyn alyş bahalary geçen ýyl bilen deňeşdirilende 6,5%, aýda bolsa 1,1% arzanlady.Şu ýylyň birinji ýarymynda senagat öndürijileriniň bahalary geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 3,1% peseldi we senagat öndürijileriniň satyn alyş bahalary 3.0% aşaklady, şolardan çig mal pudagynyň bahalary aşaklady. 6,6%, gaýtadan işleýän pudagyň bahalary 3,4%, himiki çig mal we himiýa önümlerini öndürýän pudagyň bahalary 9,4%, rezin we plastmassa önümleri senagatynyň bahalary 3,4% aşaklady.Uly nukdaýnazardan seredeniňde, prosessiniň bahasy ...
 • Polietileniň ýylyň birinji ýarymynda gowşak işlemeginiň we ikinji ýarymynda bazaryň esasy pursatlary haýsylar?

  Polietileniň ýylyň birinji ýarymynda gowşak işlemeginiň we ikinji ýarymynda bazaryň esasy pursatlary haýsylar?

  2023-nji ýylyň birinji ýarymynda halkara çig nebitiň bahasy ilki ýokarlandy, soňra aşaklady we soňra üýtgäp başlady.Ofylyň başynda, çig nebitiň bahasynyň ýokary bolmagy sebäpli, nebithimiýa kärhanalarynyň önümçilik girdejileri henizem negatiwdi we içerki nebithimiýa önümçilik bölümleri esasan pes ýüklerde galdy.Çig nebitiň agyrlyk merkeziniň ýuwaş-ýuwaşdan aşak süýşmegi bilen içerki enjamyň ýüki ýokarlandy.Ikinji çärýege girip, içerki polietilen enjamlaryny konsentrirlemek möwsümi geldi we içerki polietilen enjamlaryna hyzmat etmek kem-kemden başlandy.Esasanam iýun aýynda tehniki hyzmatyň konsentrasiýasy içerki üpjünçiligiň azalmagyna sebäp boldy we bu goldaw sebäpli bazaryň öndürijiligi gowulaşdy.Sekoda ...
 • 2023 Taýland Interplasynda duşuşalyň

  2023 Taýland Interplasynda duşuşalyň

  2023 Taýland Interplas ýakyn wagtda çykar.Şondan soň stendimize baryp görmäge tüýs ýürekden çagyrýaryn.Jikme-jik maglumat siziň hoşniýetliligiňiz üçin aşakda ~ Locationerleşýän ýeri: Bangkok BITCH kabinasynyň belgisi: 1G06 Sene: 21-nji iýun-24-nji iýun, 10: 00-18: 00 Geň galdyryjy köp sanly adamyň geljekdigine ynanyň, ýakyn wagtda duşuşarys diýip umyt edýäris.Jogabyňyza garaşýaryn!
 • Polietileniň ýokary basyşynyň yzygiderli peselmegi we soňraky üpjünçiligiň bölekleýin azalmagy

  Polietileniň ýokary basyşynyň yzygiderli peselmegi we soňraky üpjünçiligiň bölekleýin azalmagy

  2023-nji ýylda içerki ýokary basyşly bazar gowşar we peseler.Mysal üçin, Demirgazyk Hytaý bazaryndaky 2426H adaty film materialy ýylyň başynda 9000 ýuandan / tonnadan, maý aýynyň ahyrynda 10.56% pese gaçyp, 8050 ýuana / tonna çenli peseler.Mysal üçin, Demirgazyk Hytaý bazaryndaky 7042 ýylyň başynda 8300 ýuandan / tonnadan maý aýynyň ahyrynda 7800 ýuana / tonna, 6.02% pese gaçar.Pressureokary basyşyň peselmegi çyzyklydan ep-esli ýokarydyr.Maý aýynyň ahyryna ýokary basyşly we çyzykly bahalaryň arasyndaky tapawut, soňky iki ýylda 250 ýuana / tonna tapawudy bilen iň dar derejä çenli azaldy.Pressureokary basyşly bahalaryň yzygiderli peselmegi esasan gowşak islegiň, ýokary sosial inwentaryň we ...
 • Hytaý Taýlandda haýsy himiki serişdeleri eksport etdi?

  Hytaý Taýlandda haýsy himiki serişdeleri eksport etdi?

  Günorta-Gündogar Aziýanyň himiýa bazarynyň ösüşi uly sarp ediji toparyna, arzan işçi güýjüne we gowşak syýasatlara esaslanýar.Bu pudakdaky käbir adamlar, Günorta-Gündogar Aziýada häzirki himiki bazar gurşawynyň 1990-njy ýyllarda Hytaýyň ýagdaýyna gaty meňzeýändigini aýdýarlar.Hytaýyň himiýa senagatynyň çalt ösüş tejribesi bilen Günorta-Gündogar Aziýa bazarynyň ösüş tendensiýasy has aýdyňlaşdy.Şeýlelik bilen, epoksi propan senagaty zynjyry we propilen senagat zynjyry ýaly Günorta-Gündogar Aziýanyň himiýa senagatyny işjeň ýagdaýda giňeldýän we Wýetnam bazaryna maýa goýumlaryny artdyrýan köp sanly geljegi uly kärhanalar bar.(1) Uglerod gara, Hytaýdan Taýlanda eksport edilen iň uly himiki gümrük maglumatlarynyň statistikasyna görä uglerod bla ...
 • Içerki ýokary woltly önümçiligiň ep-esli ýokarlanmagy we çyzykly baha tapawudynyň daralmagy

  Içerki ýokary woltly önümçiligiň ep-esli ýokarlanmagy we çyzykly baha tapawudynyň daralmagy

  2020-nji ýyldan başlap, içerki polietilen zawodlar merkezleşdirilen giňeliş sikline girdi we içerki PE-nyň ýyllyk önümçilik kuwwaty ortaça ýyllyk ösüş depgini 10% -den ýokary bolup, çalt ösdi.Önümde öndürilen polietileniň önümçiligi çalt artdy, önümiň birmeňzeşleşmegi we polietilen bazarynda güýçli bäsdeşlik boldy.Polietilene bolan isleg soňky ýyllarda ösüş tendensiýasyny görkezse-de, islegiň ösüşi üpjünçiligiň ösüş depgini ýaly çalt bolmady.2017-nji ýyldan 2020-nji ýyla çenli içerki polietileniň täze önümçilik kuwwaty esasan pes woltly we çyzykly görnüşlere gönükdirildi we Hytaýda ýokary woltly enjamlar ýokdy, netijede ýokary woltly bazarda güýçli öndürijilik gazanyldy.2020-nji ýylda, bahanyň üýtgemegi bilen ...
123456Indiki>>> Sahypa 1/16