• head_banner_01

Polipropileniň (PP) haýsy aýratynlyklary bar?

Polipropileniň iň möhüm aýratynlyklary:
1.Himiki garşylyk: Suwuklandyrylan esaslar we kislotalar polipropilen bilen aňsat reaksiýa bermeýär, bu arassalaýjy serişdeler, ilkinji kömek önümleri we ş.m. ýaly suwuklyklaryň gaplary üçin gowy saýlanýar.
2.Elastiklik we berklik: Polipropilen belli bir deflýasiýa (ähli materiallar ýaly) üstünde çeýeligi bilen hereket eder, ýöne deformasiýa prosesinde ir plastiki deformasiýa başdan geçirer, şonuň üçin adatça “gaty” material hasaplanýar.Çydamlylyk, materialyň deformasiýa (plastiki, elastik däl) ukyby hökmünde kesgitlenýän in engineeringenerçilik terminidir ..
3. igueadawlyga garşylyk: Polipropilen köp burulmakdan, egilmekden we / ýa-da çeýe bolmakdan soň öz görnüşini saklaýar.Bu emläk janly çeňňek ýasamak üçin has gymmatlydyr.
4.Izolýasiýa: polipropilen elektrik toguna gaty ýokary garşylygy we elektron bölekleri üçin örän peýdalydyr.
5.Transmissivity: Polipropilen aç-açan bolup bilse-de, adatça tebigy reňkde açyk däl bolýar.Polipropilen ýagtylygyň käbir geçirilmegi möhüm ýa-da estetiki ähmiýete eýe bolan programmalar üçin ulanylyp bilner.Highokary geçirijilik islenýän bolsa, akril ýa-da polikarbonat ýaly plastmassalar has gowy.
Polipropilen plastmassanyň ýylylyga nähili täsir edýändigi bilen baglanyşykly “termoplastiki” (“termosetden” tapawutlylykda) material hökmünde klassifikasiýa edilýär.Termoplastiki materiallar ereýän ýerinde suwuk bolýar (polipropilen ýagdaýynda takmynan 130 gradus).
Termoplastika barada esasy peýdaly aýratynlyk, olaryň ereýän nokadyna gyzdyrylyp, sowadylyp, ep-esli bozulmazdan gaýtadan gyzdyrylyp bilner.Burninganmagyň ýerine polipropilen suwuklygy ýaly termoplastikler, olara aňsatlyk bilen sanjym edilip, soň bolsa gaýtadan işlenmäge mümkinçilik berýär.
Munuň tersine, termoset plastmassalary diňe bir gezek gyzdyryp bolýar (adatça sanjym galyplaýyş döwründe).Ilkinji ýyladyş termoset materiallarynyň (2 bölek epoksi meňzeş) gurulmagyna sebäp bolýar, netijede tersine bolup bilmeýän himiki üýtgemeler bolýar.Termoset plastmassany ýokary temperaturada ikinji gezek gyzdyrjak bolsaňyz, ýanar.Bu häsiýet termoset materiallaryny gaýtadan işlemek üçin pes dalaşgär edýär.


Iş wagty: Awgust-19-2022