• head_banner_01

Gozgalmaýan emläk maglumatlary negatiw basylýar we PVC ýeňilleşdirilýär.

Duşenbe güni gozgalmaýan emläk baradaky maglumatlar islegiň garaşylmagyna güýçli ýaramaz täsirini ýetirdi..Akyn wagtda esasy PVC şertnamasy 2% -den gowrak azaldy.Geçen hepde ABŞ-nyň iýul aýynda CPI maglumatlary garaşylýandan has pesdi, bu bolsa maýa goýujylaryň töwekgelçilik islegini ýokarlandyrdy.Şol bir wagtyň özünde, bahalara goldaw berýän altyna, dokuz kümüş we on iň ýokary möwsüme bolan islegiň gowulaşmagyna garaşylýar.Şeýle-de bolsa, bazar isleg tarapynyň dikeldiş durnuklylygyna şübhelenýär.Orta we uzak möhletleýin içerki islegiň dikeldilmegi bilen getirilen ösüş, üpjünçiligiň dikeldilmegi we çökgünlik basyşy astynda daşarky islegiň getirýän isleginiň azalmagy bilen öwezini dolup bilmez.Soň bolsa, haryt bahalarynyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler we inflýasiýa garaşyşlarynyň ýene-de ýokarlanmagy bilen, Federal ätiýaçlyk ulgamynyň göterim derejesiniň ýokarlanmagy baradaky garaşyşlaryň hasam peselmegi ähtimal, bu hem disk bahalaryna basyş edýär.

Aslynda, PVC bazaryndan garaşylýan zatlar gowşady, ýöne gysga möhletde bellemeli köp açyk ýerler ýok.Bu hepde PVC gurluşygy birneme peselip başlady we tehniki hyzmatyň iň ýokary derejesi geçdi.Irki döwürde, möwsümleýin tehniki hyzmat sebäpli awtoulag duralgasy enjamlary yzly-yzyna önümçilige başlady we üpjünçilik tarapynyň dikelmegine garaşylýar.Şeýle-de bolsa, kärhananyň kalsiý karbid usuly önümiň girdejisini ýitirýär, gurluşygyň başlangyjy basylýar we isleg tarapy has köp.Içerki möwsümiň soňky täsiri we epidemiýanyň ýok edilmegi we çökgünlik basyşy astynda daşarky islegiň gowşamagy sebäpli bazaryň garaşyşlarynda şöhlelenýär, aşaky akymlar has seresap bolýar, diňe zerur doldurmagyň ritmini saklaýar, netijede bahalaryň süýşmegi bolan içerki sosial inwentarlaryň ýokarlanmagyna sebäp boldy., Diskiň bahasy daşarky magdan kalsiý karbid V kärhanasynyň bahasyndan pes bolsa-da, marjini ýuwaş-ýuwaşdan gowşatmagyň esaslary, diskiň üznüksiz yza gaýdyp gelmegini öňe sürmek kyn, ýöne aşakdaky bahany goldaýan marginal çykdajy sebäpli, gysga möhletli zyýany hem çäklidir.

Umuman alanyňda, bahalaryň irki döwürde ýokarlanmagyny dowam etdirýän gödek faktorlar häzirki ýagdaýynda gowşady.Priceakynda bahalaryň ýokarlanmagyndan soň, gozgalmaýan emläk maglumatlarynyň pese gaçmagy bahalara köp basyş etdi.Gysga möhletli içerki altyn, dokuz, kümüş we on sarp ediş möwsüminiň golaýlamagy bilen islegiň gowulaşmagyna garaşylýar.Gysga möhletde islegiň üýtgemegi soňky baha geçişiniň merkezine öwrüler.Islegiň gowulaşmagyna üns beriň.Gysga möhletli bahanyň üýtgäp durmagyna garaşylýar.


Iş wagty: Awgust-17-2022