• head_banner_01

Köp ýerlerde elektrik ýetmezçiliginiň we ýapylmagyň polipropilen pudagyna täsiri.

Recentlyakynda, Siçuan, Jiangsu, Zhejiang, Anhui we beýleki welaýatlar üznüksiz ýokary temperaturanyň täsirine düşdi we elektrik energiýasy sarp edildi we elektrik energiýasy yzygiderli täze sepgitlere ýetdi.Rekord goýýan ýokary temperaturanyň we elektrik energiýasynyň ýokarlanmagynyň täsirinde elektrik toguň kesilmegi “ýene-de süpürildi” we sanawda görkezilen kompaniýalaryň köpüsi “wagtlaýyn elektrik togunyň çäklendirilmegi we önümçiligiň togtadylmagy” bilen ýüzbe-ýüz bolandyklaryny, poliolefinleriň ýokary we aşaky kärhanalarynyň hem bardygyny habar berdiler. täsir etdi.
Käbir kömür himiýasy we ýerli nebiti gaýtadan işleýän kärhanalaryň önümçilik ýagdaýyndan çen tutsaň, elektrik togunyň azalmagy häzirki wagtda önümçiliginiň üýtgemegine sebäp bolmady we alnan seslenmeleriň hiç hili täsiri ýok.Elektrik togunyň çäklendirilmeginiň önümçilik kärhanalaryna az täsir edýändigini görmek bolýar.Terminal islegi nukdaýnazaryndan häzirki aşaky kärhanalar elektrik togunyň kesilmegine ep-esli derejede täsir edýärler, ýöne geografiki çäklendirmeler bar.Demirgazyk Hytaý we Günorta Hytaý ýaly aşaky akymlar elektrik toguny kesmek barada entek takyk jogap alyp bilmedi, täsir Gündogar, Günbatar we Günorta Hytaýda has çynlakaý.Häzirki wagtda polipropileniň aşaky pudagy, has oňat netijeliligi bolan sanawda görkezilen kompaniýa bolsun ýa-da plastmassa dokamak we sanjym galyplary ýaly kiçi zawod bolsun, täsir etdi;Zhejiang Jinhua, Wenzhou we beýleki ýerlerde dört açmak, üçüsini we birnäçe kiçi we mikro kärhanalary açmak esasynda elektrik toguny çäklendirmek syýasaty bar.Iki açyň we bäşisini duruzyň;beýleki ugurlar esasan elektrik energiýasynyň sarp edilişini çäklendirýär we başlangyç ýük 50% -den az bolýar.
Jemläp aýtsak, bu ýylky “güýjüň çäklendirilmegi” geçen ýyldakydan has tapawutlanýar.Bu ýylky elektrik togunyň kesilmeginiň sebäbi, elektrik energiýasynyň halk tarapyndan ulanylmagyna mümkinçilik berýän we adamlaryň durmuşy üçin elektrik energiýasyny sarp etmegi üpjün edýän energiýa çeşmeleriniň has köp bolmagydyr.Şonuň üçin bu ýylky elektrik energiýasynyň çäklendirilmegi ýokary önümçilik kärhanalaryna täsir edýär.Täsir az, aşaky we kiçi we mikro kärhanalara täsiri has uludyr we aşaky akym polipropilene bolan isleg gaty çäklendirilendir.


Iş wagty: Awgust-23-2022