• head_banner_01

“Trafik” boýunça Chemdo toparynyň ýygnagy

Chemdo topary 2022-nji ýylyň iýun aýynyň ahyrynda “traffigi giňeltmek” barada köpçülikleýin ýygnak geçirdi. Duşuşykda baş müdir ilki bilen topara “iki esasy setiriň” ugruny görkezdi: birinjisi “Önüm liniýasy”, ikinjisi “Mazmun” Setir ”.Birinjisi esasan üç basgançaga bölünýär: önümleri dizaýn etmek, öndürmek we satmak, ikinjisi hem esasan üç basgançaga bölünýär: mazmuny dizaýn etmek, döretmek we neşir etmek.
Soňra baş müdir ikinji “Mazmun liniýasynda” kärhananyň täze strategiki maksatlaryny durmuşa geçirdi we täze media toparynyň resmi döredilendigini yglan etdi.Toparyň ýolbaşçysy, her bir toparyň agzasyna degişli wezipeleri ýerine ýetirmek, beýni hüjümi baradaky pikirleri ýerine ýetirmek we yzygiderli ylgamak we biri-biri bilen pikir alyşmak üçin ýolbaşçylyk etdi.Her kim täze media toparyny kompaniýanyň fasady, daşarky dünýäni açmak we traffigi yzygiderli sürmek üçin “penjire” hökmünde kabul etmek üçin elinden gelenini eder.
Baş müdir iş akymyny, mukdar talaplaryny we käbir goşundylary gurandan soň, ýylyň ikinji ýarymynda kompaniýanyň toparynyň traffige maýa goýumlaryny artdyrmalydygyny, gözleg çeşmelerini köpeltmelidigini, torlary giňden ýaýratmalydygyny we has köp “balyk” tutmalydygyny aýtdy. we “iň ýokary girdeji” gazanmaga çalyşyň.
Duşuşygyň ahyrynda baş müdir “adam tebigatynyň” ähmiýetine çagyryş etdi we kärdeşleriniň birek-birege dostlukly bolmalydygyny, birek-birege kömek etmelidigini, barha güýçlenýän topar döretmelidigini, ertiriň gowy bolmagy üçin bilelikde işlemelidigini we maslahat berdi. her bir işgäri özboluşly birine öwrülsin.


Iş wagty: Iýun-30-2022