• head_banner_01

Chemdo topary şatlykly bile naharlandy!

Düýn agşam Çemdonyň ähli işgärleri daşarda bile naharlandy.Işiň dowamynda, “Meniň aýdyp biljek zatlarymdan has köp” atly çaklama kartoçkasy oýnadyk.Bu oýun "Bir zat etmezlik kynçylygy" diýlip hem atlandyrylýar .Sözüň aýdyşy ýaly, kartada talap edilýän görkezmeleri ýerine ýetirip bilmersiňiz, ýogsam çykarsyňyz.
Oýunyň düzgünleri çylşyrymly däl, ýöne oýunçylaryň paýhasynyň we çalt reaksiýalarynyň ajaýyp synagy bolan oýnuň düýbüne gireniňizden soň Täze Dünýäni taparsyňyz.Başgalary mümkin boldugyça tebigy görkezmeler bermek üçin beýnimizi sarsdyrmalydyrys we elmydama başgalaryň duzaklarynyň we naýzalarynyň özümizi görkezýändigine üns bermelidiris.Gepleşigiň dowamynda kartoçkanyň mazmunyny takmynan çaklamaga synanyşmalydyrys, ýeňişiň açary bolan degişli görkezmeleri seresapsyzlyk bilen ýerine ýetirmezligimiz üçin.
Ilkibaşda, oýnuň başlanmagy sebäpli azajyk harabalyk ýagdaýy düýbünden bozuldy.Her kim erkin gürledi, biri-biri bilen hasaplady we hezil etdi.Käbir oýunçylar özlerini gaty gowy pikir edýändir öýdüpdirler, ýöne beýlekileri dizaýn etmekde henizem ýalňyşlyklar goýupdyrlar we käbir oýunçylar kartoçkalary sebäpli gündelik hereketleri edýändikleri sebäpli oýundan "partlaýarlar".
Bu nahar, şübhesiz aýratyn.Işden soň her kim wagtlaýynça ýüküni boşatdy, kynçylyklaryndan ýüz öwürdi, paýhasyna oýnady we hezil etdi.Kärdeşleriň arasyndaky köpri has gysga we ýürekleriň arasyndaky aralyk has ýakyn.


Iş wagty: Iýul-01-2022